بیزر دزدگیر اماکن

بیزر دزدگیر اماکن

بیزر دزدگیر اماکن

بیزر دزدگیر اماکن

بلندگوی کوچک و بسیار پر قدرت و با صدای زیر و گوش خراش جهت نصب درون کیس دزد گیر ها معمولا استفاده می شود.

بیزر دزدگیر اماکن